صفحه در دست طراحی …

برنامه ریزی توسعه منطقه ای یا ملی موضوعی است که در دو قرن گذشته صاحب نظران و دانشمندان بسیاری را در حوزه های مختلف اقتصادی ، مدیریتی، جامعه شناسی، روانشناسی و سایر رشته ها به چالش کشیده است.