برنامه ریزی شهر هوشمند پایدار : رهیافت نوین توسعه شهری

در چند دهه اخیر رشد شهرنشینی به یک پدیده جهانی تبدیل شده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 بیش از 60 درصد جمعیت جهان شهرنشین شوند. رشد فزاینده شهرنشینی، منجر به مشکلات شهری چون، حجم بالای ترافیک شهری، آلودگی هوا و آب، کاهش ذخیره منابع طبیعی، به خطر افتادن سلامت جامعه و کمبود زیرساخت‌های اساسی شده است. این روند در نهایت منجر به توسعه ناپایدار شهرها شده‌است. افزون بر آن، پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات ، منجر به تغییر سبک زندگی و نیازهای مردم شده است. به منظور مواجه با این مشکلات و نیازهای نوین، رهیافت “شهرهای هوشمند” به عنوان یک رهیافت پایدار در جهان مطرح شده است. این رهیافت نوین به شکل گیری شهرهای ذخیره کننده انرژی، کارا، ذخیره کننده زمان و شهرهایی با کمترین میزان انتشار آلودگی و گازهای گلخانه‌ای منجر شده‌است. شهر هوشمند برای نیاز نسل حال و آینده، از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، پاسخ و مکانی پایدارتر و کاراتر فراهم می‌کند.

مدیریت نوآور و تغییر نحوه اجرای پروژه‌های شهری از طریق راه‌حل‌های فنّاورانه و فرآیندهای همکارانه، موضوع کلیدی رهیافت شهر هوشمند است. برای حرکت به‌سوی هوشمندی، افزون بر نیاز به فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابتکارات هوشمندانه و استفاده نوآورانه از سیستم‌های پیشرفته فنّاوری، دارای اهمیت است. شهر هوشمند، با استفاده از راهبردهای خلاقانه و هوشمند، ارتقای عملکرد اجتماعی-اقتصادی، محیط‌زیستی، لجستیکی و رقابتی شهرها را هدف قرار می دهد.

شهر هوشمند پایدار

خدمات برنامه ریزی شهر هوشمند پایدار در امیساکو

با توجه به اهمیت بکارگیری این رویکرد، گروه برنامه ریزی و توسعه شهری هوشمند پایدار قادر به ارایه خدمات در زمینه های زیر بمنظور حرکت به سوی هوشمندی پایدار مبتنی بر ظرفیت ها، نیازهای و مشکلات شهرهای ایران است:

• تدوین برنامه راهبردی هوشمندی پایدار شهرها و مناطق

• سنجش و پایش سطح هوشمندی شهرها و مناطق

• ارزیابی اثرات پروژه های هوشمندی در شهرها و مناطق

• ارزیابی نیاز- مشکل در زمینه هوشمندی پایدار شهر و منطقه

• تعریف پروژه های هوشمندی مرتبط با ابعاد مختلف نیازهای فضایی و سازمانی شهر و منطقه

• آینده پژوهی (آینده نگاری راهبردی) هوشمندی پایدار در شهرها و مناطق کشور

نرم افزار یکپارچه مدیریت منابع اودوو

نرم افزار یکپارچه مدیریت منابع اودوو

برنامه ریزی منابع سازمانی ERP