ماژول اتوماسیون بازاریابی اودو

تجارت خود را خودکار کنید

ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو Marketing automation

ایجاد کمپین‌های خودکار و هدفمند

گردش کار خود را به صورت خودکار انجام دهید و تجارت خود را متناسب کنید

پایگاه داده چشم انداز خود را بخش‌بندی کنید تا پیام مناسب را به چشم انداز مناسب در زمان مناسب منتقل کنید. گردش کار پیشرفته در بازاریابی را تنظیم کنید که در حدود چشم انداز شما باشد و فروش خود را به طور موثر پرورش دهید.

طراحی جذاب کمپین‌های ایمیل در عرض چند دقیقه


با استفاده از یک رابط بصری و آسان تنها با کشیدن و رها کردن بلوک‌های ساختار و، کنترل کامل بر محتوای ایمیل، طرح خود را به دست آورید.

از بلوک‌های ساختاری از پیش تعریف شده در نرم افزار یکپارچه برنامه ریزی منابع اودو برای ایجاد پاراگراف‌های مرتب، عملیات جذاب یا افزودن تصاویر بدون هیچ برنامه نویسی استفاده کنید.

ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو Marketing automation

خودکار کردن بیشتر از ایمیل

هرگونه اقدامی که برای ساده کردن جریان کار خود نیاز دارید، دنبال کنید

مشتری نهایی را ایجاد کرده و از گردش کار برای خودکارسازی کارهایی مانند حرکت سرنخ به سمت جلو در فروش، اختصاص چشم اندازهای مشغول به تیم فروش، به روزرسانی یک رکورد و موارد دیگر استفاده کنید.

بعد از باز شدن، کلیک کردن یا پاسخ دادن ایمیل، از عملیات برای انجام کارهای خاص استفاده کنید.

ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو Marketing automation

یک سیستم مدیریت سرنخ مؤثر با ماژول اتوماسیون بازاریابی اودو

یک رویکرد یکپارچه برای تولید، پرورش و تبدیل سرنخ به مشتری را فعال کنید.

یکپارچه شده با دیگر ماژول‌های اودوو