برای هر نیاز یک ماژول Odoo

با ماژول های اودوو Odoo همان طور که رشد می‌کنید توسعه یابید.

ماژول‌های وب سایت

ماژول‌های فروش

ماژول‌های مالی

ماژول‌های عملیاتی

ماژول‌های تولید

ماژول‌های منابع انسانی

ماژول‌های ارتباطی

ماژول‌های بازاریابی

ابزار سفارشی سازی ماژول های اودوو