0

با ماژول استخدام اودو روند استخدام خود را مدیریت کنید

موقعیت کاری بدون کارمند و برنامه‌های شغلی خود را سازماندهی کنید

صفحه شغلی خود را تنظیم کنید، لیست‌های شغلی خود را ارتقا دهید و به راحتی برنامه‌های ارسال شده را پیگیری کنید. هر متقاضی را دنبال کرده و یک بانک اطلاعاتی از مهارت‌ها ایجاد کنید. بدون نیاز به استخراج منابع استخدامی خود همه کارها را در داخل و به روش ساده و حرفه ای اداره کنید.