0

ماژول مرخصی

مرخصی‌ها، تعطیلات و غیبت کارمندان خود را مدیریت کنید

با ماژول مرخصی اودو مرخصی کارمندان خود را مدیریت کنید 

 تمام تعطیلات کارمندان را پیگیری کنید

با اودو روزهایی که توسط هر کارمند برای مرخصی رزرو شده است را پیگیری کنید. کارمندان درخواست‌های خود را وارد می کنند و مدیران فقط با چند کلیک آنها را تأیید خواهند کرد.

مدیران می‌توانند در یک نگاه حضور و عدم حضور کارمندان را بررسی کرده و شیفت‌های آن‌ها را جایگزین کنند.​درخواست مرخصی را تأیید یا رد کنید


با ماژول مرخصی اودو تمام درخواست‌های کارمندان خود را کنترل کنید

به کارمندان اجازه دهید تا درخواست‌های خود را برای مرخصی ثبت کنند و با ایمیل از آن مطلع شوند. تصمیم بگیرید که آنها را تأیید کنید یا از آنها امتناع ورزید. در صورت رد کردن درخواست می‌توانید برای کارمند مورد نظر توضیحات را ضمیمه کنید.


گزارش‌هایی را برای برنامه‌ریزی در نظر بگیرید


با ابزار ساده  Odoo  گزارش تهیه کنید  

برای هر درخواست مرخصی کارمندان و حتی برای کل شرکت گزارش‌هایی با یک کلیک ایجاد کنید. با ماژول مرخصی اودو از مرخصی‌ها آمار بگیرید. برای آینده برنامه ریزی کنید تا اطمینان حاصل کنید که بهره وری را در بالاترین سطح خود نگه خواهید داشت.