ارزیابی طرح های سرمایه گذاری شامل خدمات مشاوره در ارزیابی مالی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری