برنامه ریزی راهبردی توسعه منطقه ای براساس آخرین دستاوردهای علوم اقتصادی و مدیریت راهبردی و همچنین با نگاه به تجربیات موفق توسعه منطقه ای در دنیا