طراحی و پیاده سازی نرم افزار در قالب ارائه خدمات مشاوره، طراحی مدیریت و اجرای سیستم های نرم افزاری برای شرکت ها و سازمان های خصوصی و عمومی