سیر تحول نظریات توسعه بخش دوم

مکتب نوسازی نوسازی مفهومي است که در کل، معادل فرايندي براي دگرگوني جامعه به کار مي‌رود. اصطلاح نوسازی براي تحليل مجموعه پيچيده‌اي از تحولاتي که در همه زمينه‌ها براي انتقال از جامعه سنتی و کشاورزی به جامعه صنعتي رخ مي‌دهد به کار برده مي‌شود. نوسازي شامل تحولات در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و روانی است. [...]