برای آشنایی با ادبیات نظری و آخرین یافته های اندیشمندان در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی چه در بعد فرآیندها و رفتارها و چه در بعد تحلیل روانشناختی و تیپ شخصیتی، مقالات و یادداشت های مجله علمی امیساکو را دنبال نمایید.